17 November, 2014

Video: Hình ảnh Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu biểu tình Tập Cận Bình đến viếng nhà Quốc Hội Canberra ngày hôm nay, 17/11/2014

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/Video quay bởi Cộng Đồng East Turkishtan (Uyghur) trong cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình đến Canberra, Úc Châu ngày 17/11/2014 cùng với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Tây Tạng và Pháp Luân Công
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive